Lviv Calling - polsko-niemiecko-ukraińskie forum dla animatorek i animatorów pracy z młodzieżą, 12. - 16.09.2018, Lwów (Ukraina)

Niniejszym potwierdzam mój udział w forum "Lviv Calling".
Zostałam poinformowana/ zostałem poinformowany o opłacie za udział w wysokości 225 PLN oraz o ew. dopłacie za pokój jednoosobowy w wysokości 240 PLN. Zobowiązuję się do przelania niezbędnych opłat na konto PNWM najpóźniej do 10.07.2018.

Numer rachunku bankowego PNWM:

IBAN: PL 18 1880 0009 0000 0011 0008 6002
Deutsche Bank Polska S.A. Warszawa
BIC (Swift-Code): DEUTPLPX

Dane osobowe
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, faktura etc.)
Informacje organizacyjne
Informacje dotyczące podróży
:
:
Zgoda na korzystanie z wizerunku
Wyrażam zgodę na utrwalanie w ramach rejestracji fotograficznej podczas projektu PNWM mojego wizerunku i wykorzystanie go przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. PNWM może publikować fotografie z moim wizerunkiem na stronie internetowej (www.dpjw.org / www.pnwm.org, http://www.vielfaltdpjw.dpjw.org/, http://www.roznorodnoscpnwm.pnwm.org/ oraz w mediach społecznościowych Instagram ( https://www.instagram.com/dpjw_pnwm/), Facebook (https://www.facebook.com/DPJWPNWM/?ref=aymt_homepage_panel), Twitter ( https://twitter.com/pnwm_dpjw i https://twitter.com/dpjw_pnwm ) oraz w rocznym sprawozdaniu z działalności PNWM w latach 2018/2019. Wyrażam zgodę na dostęp do ww. materiałów pracowników działu Public Relations w Polsce i w Niemczech. Przekazanie materiałów z moim wizerunkiem polskim lub niemieckim mediom w celach prasowych wymaga mojej jednoznacznej zgody. Jeżeli nie zaistnieją ustawowe przesłanki co do przechowywania moich danych, najpóźniej po trzech latach zostaną usunięte. W każdym momencie mam prawo do wycofania mojej zgody (zobacz prawo wycofania zgody w „części informacyjnej”).
Informacje prawne
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie PNWM jest możliwe wyłącznie po akceptacji ogólnych warunków udziału oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji, przeprowadzenia, rozliczenia i kontroli projektu.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie są organizatorzy projektu oraz Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam.W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu. Dane osobowe posiadające istotne znaczenie dla celów rozliczeniowo-księgowych będą przechowywane przez okres 10 lat, a po upływie tego terminu zostaną usunięte.

3. Projekt organizowany jest przy współpracy z ukraińskim partnerem „Insha Osvita”, w związku z czym Państwa dane z formularza rejestracyjnego zostaną przekazane w sposób poufny i w zabezpieczonej formie organizacji Insha Osvita celem realizacji przedsięwzięcia. Państwa pełne imię i nazwisko przekazane zostanie także do hotelu, w którym planujemy Państwa zakwaterowanie.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

5. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Niniejszym potwierdzam wiążąco mój udział w wydarzeniu "Lviv Calling" w dniach od 12.09. do 16.09.2018 w Lwowie.

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie forum!