Rejestracja na Forum Młodzieży "Equality, Equity and Justice" 16-22.05.2022

W dniach od 16 do 22 maja 2022 r. w przyjaznej atmosferze możesz wziąć udział w warsztatach i interaktywnych wykładach na temat równouprawnienia płci i równego traktowania oraz nawiązać kontakty z rówieśnikami z Polski i Niemiec. Nie tylko poszerzysz swoją podstawową wiedzę, ale także poznasz nowe metody edukacji genderowej. Przedstaw swoje pomysły i weź udział w forum: "Equality, Equity and Justice - młodzież z Polski i Niemiec w dyskusji na temat równouprawnienia płci".

• w projekcie może wziąć udział 30 młodych ludzi z Polski i Niemiec
• zachęcamy do udziału szczególnie osoby queer i osoby niebinarne
• podczas spotkania będzie zapewnione tłumaczenie, a to znaczy, że nie musisz znać obu języków: polskiego i niemieckiego, jednak podstawowa znajomość języka angielskiego z pewnością ułatwi komunikację podczas pracy w grupach i zajęć w czasie wolnym
• koszt uczestnictwa wynosi 225 PLN
(jeśli to dla Ciebie za dużo, skontaktuj się z nami - pieniądze nie mogą być przeszkodą!)
• PNWM zwróci Ci koszty podróży
• Zaplanuj przyjazd i wyjazd tak, abyś mógł uczestniczyć w całym programie.
• Nasze wydarzenie odbywać się będzie wraz z zachowaniem zasady 2G+ (zaszczepieni, ozdrowieńcy, którzy są dodatkowo przetestowani)

Termin składania zgłoszeń do dnia 27 kwietnia 2022 r.

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie wysłane mailowo po upływie terminu rejestracji.
Wybór uczestników najpóźniej do 28.04.2022 r.

 
1 Start 2 Complete
Dane osobowe
Ile masz lat?
Ten adres e-mail będzie służył do dalszego kontaktu z Tobą (Potwierdzenie udziału, Potwierdzenie wpłaty itp.)
Proszę podaj numer telefonu z kodem kraju
Jak dobrze mówisz po polsku?
Jak dobrze porozumiewasz się w języku niemieckim?
Jak dobrze mówisz w języku angielskim?
Covid19
Nasze wydarzenie odbędzie się pod regułą 2G+, to oznacza że osoby biorące udział powinny mieć status ozdrowieńca lub posiadać certyfikat covidowy potwierdzający zaszczepienie.
Podanie tych informacji jest dobrowolne:
Więcej infromacji...
Oto kilka dodatkowych pytań do Ciebie
W co, gdzie i w jaki sposób się angażujesz?
Co sądzisz o równouprawnieniu płci w Niemczech i w Polsce?
Jak myślisz, w jaki sposób udział w Forum Młodzieżowym może wpłynąć na Twój sposób myślenia i działania?
Jakie znaczenie ma temat płci i gender w Twoim codziennym życiu?
Inne
To jest miejsce na dodatkowe uwagi, w razie gdyby takie się pojawiły.
Staramy się, aby nasz projekt był jak najbardziej dostępny dla wszystkich. Prosimy poinformuj nas, co byłoby potrzebne, aby móc w pełni wziąć udział w projekcie. Oferujemy wsparcie w miarę naszych możliwości.
Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego wydarzenia poprzez zapewnienie, że uczestnicy nie są chorzy na COVID-19 zgodnie z zasadą 2G+ na podstawie Twojej wyraźnej zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia wskazanych w treści tejże zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie jest Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: datenschutz@dpjw.org / ochronadanych@pnwm.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu. .

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są: 1) aby umożliwić Pani/Panu wzięcie udziału w Projekcie, dalej „Projekt (w związku z dokonanym przez Panią/Pana zgłoszeniem oraz, w przypadku płatnych wydarzeń, w związku z uiszczoną opłatą), organizowanego przez Administratora, na podstawie zaakceptowanych przez Panią/Pana Ogólnych warunków udziału w projektach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 3) dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością Administratora, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 4) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako możliwość dochodzenia lub obrony przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z organizacją Projektu.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływającej.

Niniejsza zgoda jest ważna po potwierdzeniu uczestnictwa i wyborze uczestników.
Ogólne warunki uczestnictwa
Informacja PNWM
Zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na Twoją rekrutację do udziału w wydarzeniu PNWM.
Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/ Pana udział w imprezie PNWM.
Jak dowiedziałeś się o naszym wydarzeniu?
Jesteśmy ciekawi, skąd dowiedziałeś*łaś się o Forum Młodzieży.

Niniejszym zgłaszam swój udział w Międzynarodowym Forum Młodzieży "Equality, Equity and Justice" organizowane przez PNWM od 16.05. do 22.05.2022 w Krzyżowej.