Online-Anmeldung für deutsch-polnische Austauschprojekte zur Teilnahme am Förderprogramm "Wege zur Erinnerung 2023" – Zgłoszenie online udziału polsko-niemieckich projektów wymiany w programie dotacyjnym „Zachować pamięć 2023“

dpjw

Antragsfrist: 31.05.2023
Termin składania wniosków: do 31.05.2023 r.

"Wege zur Erinnerung 2023"
Ein Förderprogramm des Deutsch-Polnischen Jugendwerks für gemeinsame deutsch-polnische Gedenkstättenprojekte

„Zachować pamięć 2023”
Program dotacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Überlegen Sie bitte gemeinsam mit Ihrem Partner, ob Sie Ihr Projekt vor Ort, online oder im hybrid-Format durchführen wollen.
Prosimy przemyśleć wraz z partnerem projektowym, w jakiej formie (stacjonarnie, online czy hybrydowo) planują Państwo przeprowadzić zgłaszany projekt.

Bitte beachten Sie: Die Anmeldung zum Förderprogramm "Wege zur Erinnerung" erfolgt ausschließlich durch das Ausfüllen dieses Online-Formulars. Ihre Antworten sollten das Ergebnis gemeinsamer Überlegungen beider bzw. aller drei Partnergruppen sein – der Betreuer/-innen sowie der Teilnehmenden. Wir bitten Sie, es sorgfältig auszufüllen, da es eine wichtige Informationsquelle bezüglich Ihres Projekts und die Bewertungsgrundlage für die Jury darstellt.
Uwaga: Zgłoszenie do udziału w programie dotacji „Zachować pamięć“ jest możliwe wyłącznie poprzez wypełnienie poniższego formularza elektronicznego. Odpowiedzi powinny być efektem wspólnych przemyśleń obu lub trzech grup partnerskich – opiekunów i uczestników. Prosimy o jego rzetelne wypełnienie, bo stanowi on źródło informacji o planowanym przez Państwa projekcie i będzie podstawą do oceny jury.

Bitte füllen Sie zuerst den gemeinsamen Antrag für die Begegnung und ggf. für das Vor- und Nachbereitungstreffen jeder Gruppe aus.
W pierwszej kolejności należy wypełnić wspólny wniosek o dotację do spotkania i ew. załączniki o dotację do spotkania przygotowawczego i podsumowującego każdej uczestniczącej w projekcie grupy.

Dieses Online-Formular kann nur von einem der Antragspartner abgeschickt werden. Es ist ausreichend, wenn nach Absprache einer der beiden Antragspartner das Formular für beide Seiten ausfüllt. Antworten Sie bitte in nur einer Sprache – in Deutsch oder Polnisch. Das ausgefüllte Formular erhalten beide Partner per Mail zur Kenntnis.
Poniższy formularz może zostać wysłany tylko przez jednego z partnerów. Wystarczy, jeśli po uzgodnieniu jeden z partnerów wypełni formularz dla obu stron. Odpowiedzi prosimy udzielić w jednym języku – polskim lub niemieckim. Wypełniony formularz obydwaj partnerzy otrzymają do wiadomości mailem.

Hiermit melde ich folgendes Projekt zum Förderprogramm "Wege zur Erinnerung" an:
Niniejszym zgłaszam następujący projekt do programu „Zachować pamięć“:

Formales - Dane ogólne
Falls Sie Ihren Antrag nicht online gestellt haben und Ihr Pdf-Antrag dem DPJW bisher nicht vorliegt, hängen Sie ihn bitte an dieser Stelle an. Das Original mit den Unterschriften schicken Sie bitte uns per Post zu.

Jeśli nie złożyli Państwo do tej pory wniosku na planowany projekt ani w trybie online, ani nie przesłali go do PNWM pocztą, należy załączyć w tym miejscu wniosek w wersji Pdf a oryginał z podpisami niezwłocznie przesłać do PNWM pocztą.

Pliki muszą mieć mniej niż 3 MB.
Dozwolone typy plików: pdf doc docx.
Pliki muszą mieć mniej niż 3 MB.
Dozwolone typy plików: pdf doc docx.
Pliki muszą mieć mniej niż 3 MB.
Dozwolone typy plików: pdf doc docx.
Allgemeine Angaben zu teilnehmenden Gruppen - Ogólne dane dot. uczestniczących grup
Geplante Gruppengröße (aus Polen) - Planowana liczebność grupy z Polski
Geplante Gruppengröße (aus Deutschland) - Planowana liczebność grupy z Niemiec
Geplante Gruppengröße (Drittland) - Planowana liczebność grupy (kraj trzeci)
Angaben zu den Antragstellern - Dane wnioskodawców
Gastgeber - Gospodarz
Kontaktperson Gastgeber - Osoba kontaktowa ze strony gospodarzy
zur Korrespondenz mit dem DPJW- do korespondencji z PNWM
Gast - Gość
Kontaktperson Gast - Osoba kontaktowa ze strony gości
zur Korrespondenz mit dem DPJW- do korespondencji z PNWM
Gastgeber PL - Gospodarz PL
Kontaktperson Gastgeber PL- Osoba kontaktowa ze strony gospodarzy PL
zur Korrespondenz mit dem DPJW- do korespondencji z PNWM
Gastgeber DE - Gospodarz DE
Kontaktperson Gastgeber DE- Osoba kontaktowa ze strony gospodarzy DE
zur Korrespondenz mit dem DPJW- do korespondencji z PNWM
Angaben zum Projekt - Dane dot. projektu
Bei verschiedenen Orten können mehrere Optionen gewählt werden. / Przy różnych miejscach możliwe jest zaznaczenie kilku opcji.
Genauer Name: - Dokładna nazwa:
Bei verschiedenen Orten können mehrere Optionen gewählt werden. / Przy różnych miejscach możliwe jest zaznaczenie kilku opcji.
Genauer Name: - Dokładna nazwa:
Bei verschiedenen Orten können mehrere Optionen gewählt werden. / Przy różnych miejscach możliwe jest zaznaczenie kilku opcji.
Genauer Name: - Dokładna nazwa:
Machen Sie sich bitte mit den Bestimmungen zur Durchführung von Online-Projekten vertraut: https://dpjw.org/projektf%C3%B6rderung/online-projekte/ - Prosimy zapoznać się z zasadami dotyczącymi realizacji projektów online: https://pnwm.org/dotacja/projekty-online/
Das Projekt sollte einen präzisen Titel haben, dem Projektinhalte und -aktivitäten entsprechen./ Projekt powinien posiadać sprecyzowany tytuł, któremu odpowiadać będą treści projektu oraz podejmowane działania.
Das Programm muss deutlich machen, welche Programmteile und in welchen Zeitrahmen gemeinsam von beiden Gruppen während des Online-Treffens realisiert werden und welche außerhalb der Online-Begegnung. - Z programu musi jasno wynikać, które części programu i w jakim wymiarze czasowym będą realizowane wspólnie przez grupy podczas spotkania online, a które poza spotkaniem online.
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB.
Dozwolone typy plików: pdf doc docx.
Welche Ziele verfolgt die Gruppe - Jakie cele zamierza osiągnąć grupa
Gedenkstättenprogramm - Program w miejscu pamięci
„Virtueller Gedenkstättenbesuch“ - "Wirtualna wizyta" w miejscu pamięci
Teilnehmerorientierung - Ukierunkowanie projektu na młodzież
Beachten Sie bitte, dass diese Inhalte auch dem Projekttitel und der Thematik des Programmteils zur historischen Bildung entsprechen sollen./ Proszę pamiętać, by treści te również odpowiadały tytułowi projektu i tematyce jego części historycznej.
VORBEREITUNG VOR dem PROJEKT - PRZYGOTOWANIE PRZED PROJEKTEM
WÄHREND des Projektes - PODCZAS projektu
NACH dem Projekt - PO projekcie
Rechtliche Belehrung / Informacja prawna
Eine Anmeldung ist nur möglich, wenn Sie nachfolgend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Registrierung, Veranstaltungsdurchführung, Abrechnung und Prüfung der Veranstaltung zustimmen.

Rejestracja w projekcie jest możliwa wyłącznie po akceptacji ogólnych warunków uczestnictwa
w projekcie PNWM oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych celem przeprowadzenia procesu rekrutacji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu.

1. Die Angabe der personenbezogenen Daten ist freiwillig, allerdings Voraussetzung für die Registrierung, Durchführung, Abrechnung und Prüfung des DPJW-Projekts. Werden keine personenbezogenen Daten angegeben, verhindert dies die Teilnahme am Projekt.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Verantwortlicher der für vorgenannte Zwecke angegebenen personenbezogenen Daten sind u. a. die Organisatoren des Projekts sowie die Organisation „Deutsch-Polnisches Jugendwerk“ (DPJW) mit Sitz in: Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam und ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa. Im DPJW wurden zwei Datenschutzbeauftragte benannt, die im Sitz des Verantwortlichen erreichbar sind: datenschutz@dpjw.org / ochronadanych@pnwm.org. Die personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundsatzverordnung (EU-DSGVO) erhoben, verarbeitet und genutzt und für eine Frist von fünf Jahren nach Ablauf des Projekts gespeichert.

Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie są m.in. organizatorzy projektu oraz Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam, Niemcy. W PNWM zostało wyznaczonych dwóch inspektorów ochrony danych,
z którymi można skontaktować się w siedzibie Administratora pod następującym adresem: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i przechowywane przez okres pięciu lat od momentu zakończenia projektu.


3. In Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf Auskunft über ihren Inhalt, auf ihre Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerruf der Einwilligung sowie auf Widerspruch gegen ihre Verarbeitung. Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Ihrer Meinung nach gegen geltende Vorschriften verstößt.

W związku z Państwa danymi osobowymi posiadają Państwo prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Die Einwilligung kann mit einer entsprechenden Mitteilung an die E-Mail-Adresse datenschutz@dpjw.org / ochronadanych@pnwm.org widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.


5. Die personenbezogenen Daten werden keiner vollständig automatisierten Verarbeitung unterzogen und zu keiner Profilbildung (Profiling)genutzt.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany ani profilowane.
Informationen des DPJW / Informacje PNWM
Die Zustimmung ist freiwillig und hat keine Auswirkung auf Ihre Teilnahme an der Veranstaltung des DPJW.

Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem udziału w projekcie PNWM.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Föderprogramm "Wege zur Erinnerung"!
Cieszymy się z Państwa zainteresownia programem dotacji PNWM "Zachować pamięć"!