Online-Anmeldung für das deutsch-polnische Projekt zum DPJW-Förderprogramm "Wege zur Erinnerung" 2024 - Zgłoszenie online polsko-niemieckiego projektu do programu dotacyjnego PNWM „Zachować pamięć" 2024

dpjw

Antragsfrist: 29.02.2024
Termin składania wniosków: do 29.02.2024 r.

"Wege zur Erinnerung" 2024
DPJW-Förderprogramm für gemeinsame deutsch-polnische Projekte zum Thema NS-Vergangenheit

„Zachować pamięć" 2024
Program dotacyjny PNWM dla wspólnych polsko-niemieckich projektów o tematyce narodowego socjalizmu

Bitte beachten Sie: Die Anmeldung zum Förderprogramm "Wege zur Erinnerung" erfolgt ausschließlich durch das Ausfüllen dieses Online-Formulars. Ihre Antworten sollten das Ergebnis gemeinsamer Überlegungen beider bzw. aller drei Partnergruppen sein – der Betreuer/-innen sowie der Teilnehmenden. Wir bitten Sie, es sorgfältig auszufüllen, da es eine wichtige Informationsquelle bezüglich Ihres Projekts und die Bewertungsgrundlage für die Jury darstellt.
Uwaga: Zgłoszenie do programu „Zachować pamięć“ jest możliwe wyłącznie poprzez wypełnienie poniższego formularza online. Odpowiedzi powinny być efektem wspólnych przemyśleń obu lub trzech grup partnerskich – opiekunów i uczestników. Prosimy o jego rzetelne wypełnienie, bo stanowi on źródło informacji o planowanym przez Państwa projekcie i będzie podstawą do oceny jury.

Bitte füllen Sie zuerst den gemeinsamen online-Antrag für die Begegnung und ggf. für das Vor- und Nachbereitungstreffen jeder Gruppe über das OASE-Portal aus.
W pierwszej kolejności należy wypełnić wspólny wniosek online o dotację do spotkania i ew. załączniki o dotację do spotkania przygotowawczego i podsumowującego każdej uczestniczącej w projekcie grupy przez portal OASE.

Dieses Online-Formular kann nur von einem der Antragspartner abgeschickt werden. Es ist ausreichend, wenn nach Absprache einer der beiden Antragspartner das Formular für beide Seiten ausfüllt. Antworten Sie bitte in nur einer Sprache – in Deutsch oder Polnisch. Das ausgefüllte Formular erhalten beide Partner per Mail zur Kenntnis.
Poniższy formularz może zostać wysłany tylko przez jednego z partnerów. Wystarczy, jeśli po uzgodnieniu jeden z partnerów wypełni formularz dla obu stron. Odpowiedzi prosimy udzielić w jednym języku – polskim lub niemieckim. Wypełniony formularz obydwaj partnerzy otrzymają do wiadomości mailem.

Hiermit melde ich folgendes Projekt zum Förderprogramm "Wege zur Erinnerung" an:
Niniejszym zgłaszam następujący projekt do programu „Zachować pamięć“:

Formales - Dane ogólne
Bitte denken Sie daran, dem OASE-Antrag oder diesem Formular einen detaillierten Kostenplan der Programmkosten (Gastgeber) und der Reiskosten (Gäste) als zusätzliches Dokument beizufügen.

Przypominamy o konieczności dołączenia albo do wniosku online, albo do niniejszego formularza szczegółowego planu kosztów programu (strona gospodarzy) i podróży (strona gości).

Pliki muszą mieć mniej niż 3 MB.
Dozwolone typy plików: pdf doc docx.
Pliki muszą mieć mniej niż 3 MB.
Dozwolone typy plików: pdf doc docx.
Pliki muszą mieć mniej niż 3 MB.
Dozwolone typy plików: pdf doc docx.
Angaben zum Projekt - Dane dot. projektu
"Wege zur Erinnerung" ist der Name des DPJW-Förderprogramms und sollte kein Name Ihres Projektes sein. Das Projekt sollte einen präzisen Titel haben, dem Projektinhalte und -aktivitäten entsprechen. "Zachować pamięć" to nazwa programu dotacyjnego PNWM i nie powinna być nazwą Państwa projektu. Tytuł powinien być sprecyzowany. Odpowiadać mu będą treści projektu oraz podejmowane działania.
Welche Ziele verfolgt die Gruppe - Jakie cele zamierza osiągnąć grupa
Geschichtlicher Schwerpunkt des Projektes - Ukierunkowanie na tematykę historyczną
Gegenwartsbezug - Odniesienie do teraźniejszości
Tragen Sie bitte den Workshopstitel ein und den Namen einer Bildungseinrichtung (bei einer Zusammenarbeit mit ihr) - Proszę o wskazanie nazwy warsztatów, a w przypadku współpracy z placówką edukacyjną prosimy podać jej nazwę.
Teilnehmendenorientierung - Ukierunkowanie na osoby uczestniczące
VORBEREITUNG VOR dem PROJEKT - PRZYGOTOWANIE PRZED PROJEKTEM
WÄHREND des Projektes - PODCZAS projektu
NACH dem Projekt - PO projekcie
Rechtliche Belehrung / Informacja prawna
Eine Anmeldung ist nur möglich, wenn Sie nachfolgend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Registrierung, Veranstaltungsdurchführung, Abrechnung und Prüfung der Veranstaltung zustimmen.

Rejestracja w projekcie jest możliwa wyłącznie po akceptacji ogólnych warunków uczestnictwa
w projekcie PNWM oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych celem przeprowadzenia procesu rekrutacji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu.

1. Die Angabe der personenbezogenen Daten ist freiwillig, allerdings Voraussetzung für die Registrierung, Durchführung, Abrechnung und Prüfung des DPJW-Projekts. Werden keine personenbezogenen Daten angegeben, verhindert dies die Teilnahme am Projekt.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Verantwortlicher der für vorgenannte Zwecke angegebenen personenbezogenen Daten sind u. a. die Organisatoren des Projekts sowie die Organisation „Deutsch-Polnisches Jugendwerk“ (DPJW) mit Sitz in: Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam und ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa. Im DPJW wurden zwei Datenschutzbeauftragte benannt, die im Sitz des Verantwortlichen erreichbar sind: datenschutz@dpjw.org / ochronadanych@pnwm.org. Die personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundsatzverordnung (EU-DSGVO) erhoben, verarbeitet und genutzt und für eine Frist von fünf Jahren nach Ablauf des Projekts gespeichert.

Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie są m.in. organizatorzy projektu oraz Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam, Niemcy. W PNWM zostało wyznaczonych dwóch inspektorów ochrony danych,
z którymi można skontaktować się w siedzibie Administratora pod następującym adresem: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i przechowywane przez okres pięciu lat od momentu zakończenia projektu.


3. In Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf Auskunft über ihren Inhalt, auf ihre Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerruf der Einwilligung sowie auf Widerspruch gegen ihre Verarbeitung. Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Ihrer Meinung nach gegen geltende Vorschriften verstößt.

W związku z Państwa danymi osobowymi posiadają Państwo prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Die Einwilligung kann mit einer entsprechenden Mitteilung an die E-Mail-Adresse datenschutz@dpjw.org / ochronadanych@pnwm.org widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.


5. Die personenbezogenen Daten werden keiner vollständig automatisierten Verarbeitung unterzogen und zu keiner Profilbildung (Profiling)genutzt.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany ani profilowane.
Informationen des DPJW / Informacje PNWM
Die Zustimmung ist freiwillig und hat keine Auswirkung auf Ihre Teilnahme an der Veranstaltung des DPJW.

Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem udziału w projekcie PNWM.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Föderprogramm "Wege zur Erinnerung"!
Cieszymy się z Państwa zainteresownia programem dotacji PNWM "Zachować pamięć"!