Anmeldung zum Förderprogramm „Experiment Austausch 2024“ – Zgłoszenie do programu „Eksperyment Wymiana 2024“

Anmeldefrist:
Termin zgłoszenia projektu:
29.02.2024

Auf Deutsch:
Für die Anmeldung Ihres Projekts zum Förderprogramm "Experiment Austausch" füllen Sie bitte das nachfolgende Formular zusätzlich zum gemeinsamen DPJW-Online-Antrag für die Jugendbegegnung aus.

Bitte reichen Sie zuerst zusammen mit Ihrem Projektpartner den gemeinsamen DPJW-Online-Antrag für die Jugendbegegnung ein. Im zweiten Schritt melden Sie Ihr Projekt mit diesem Formular zum Förderprogramm an. Dabei reicht es aus, wenn einer der beiden Antragspartner das Formular für beide Seiten in einer Sprache ausfüllt. Beide Partner erhalten die eingereichte Anmeldung per Mail zur Kenntnis.

---

Wersja polska:
Zgłoszenie projektu do udziału w programie "Eksperyment Wymiana" jest możliwe wyłącznie poprzez wypełnienie niniejszego formularza oraz złożenie wspólnego wniosku online PNWM o dotację do spotkania młodzieży.

W pierwszej kolejności prosimy wypełnić wspólny wniosek online PNWM o dotację do spotkania. W kolejnym kroku prosimy uzupełnić poniższy formularz. Wystarczy, jeśli po uzgodnieniu jeden z partnerów wypełni formularz dla obu stron. Odpowiedzi prosimy udzielić w jednym języku – polskim lub niemieckim. Wypełniony formularz obydwaj partnerzy otrzymają do wiadomości mailem.

Logos: 
 
1 Start 2 Complete
Angaben zu den Projektpartnern - Dane partnerów projektu
Name der Institution - nazwa instytucji
Vorname, Name - imię i nazwisko
Diese E-Mail-Adresse wird für den weiteren Kontakt (Anmeldebestätigung etc.) genutzt. - Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem (potwierdzenie itp.).
Name der Institution - nazwa instytucji
Name, Vorname - imię i nazwisko
Diese E-Mail-Adresse wird für den weiteren Kontakt (Anmeldebestätigung etc.) genutzt. - Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem (potwierdzenie itp.).
Allgemeine Angaben zum Projekt - Dane ogólne dot. projektu
(wenn schon vorhanden / jeśli został już nadany)
Beschreibung des Projekts - Opis projektu
Bitte wählen Sie einen Titel, der den Projektinhalten und -aktivitäten entspricht./ Prosimy o wybranie tytułu, któremu odpowiadać będą treści projektu oraz podejmowane działania.
Bitte beschreiben Sie das geplante MINT-Projekt und gehen dabei auf die Förderkriterien des Programms ein. / Prosimy opisać zaplanowany projekt o tematyce STE(A)M, uwzględniając kryteria wspierania programu.
Falls vorhanden, beschreiben Sie bitte kurz welche / Jeśli tak, prosimy krótko opisać jakie:
Bitte laden Sie hier das detaillierte Programm der Begegnung hoch, aus dem die einzelnen Projektinhalte wie auch gemeinsame oder parallele Aktivitäten der Partnergruppen - vor Ort, hybrid oder online - und eventuelle gemeinsame virtuelle Treffen hervorgehen.
- Prosimy o dodanie pliku z szczegółowym programem, z którego jasno wynikają zaplanowane treści projektu, działania wspólne i osobne grup partnerskich - stacjonarnie, online lub hybrydowo - jak i ewentualne wspólne sesje wirtualne.
Die Dateien müssen kleiner als 5 MB sein.
Zulässige Dateierweiterungen: pdf doc docx.
Teilnehmende am Projekt - Uczestnicy projektu
Bitte beschreiben Sie jeweils die am Programm teilnehmenden Gruppen aus Deutschland, Polen und ggf. dem Drittland (z.B. Alter, Klassenstufe, offene Gruppe, besondere Interessen) / Prosimy krótko opisać każdą grupę uczestniczącej młodzieży w programie (np. wiek, klasa, członkowie koła zainteresowań, szczególne zainteresowania):
Weitere Partner - Inni partnerzy projektu
Falls ja, benennen Sie bitte die Institutionen bzw. die Personen und die Art der Zusammenarbeit/ Jeśli tak, prosimy wymienić jakie instytucje lub osoby i na czym polega współpraca:
Geplante Workshops - planowane warsztaty
Kosten- und Finanzierungsplan - Plan kosztów i finansowania
Die Dateien müssen kleiner als 2 MB sein.
Zulässige Dateierweiterungen: pdf doc docx odt xls xlsx ods.
Projektdokumentation - Dokumentacja (po)projektowa
Rechtliche Belehrung - Informacja prawna

1. Die Angabe der personenbezogenen Daten ist freiwillig, allerdings Voraussetzung für die Registrierung, Durchführung, Abrechnung und Prüfung des DPJW-Projekts. Werden keine personenbezogenen Daten angegeben, verhindert dies die Teilnahme am Projekt.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Verantwortlicher der für vorgenannte Zwecke angegebenen personenbezogenen Daten sind u. a. die Organisatoren des Projekts sowie die Organisation „Deutsch-Polnisches Jugendwerk“ (DPJW) mit Sitz in: Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam und ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa. Im DPJW wurden zwei Datenschutzbeauftragte benannt, die im Sitz des Verantwortlichen erreichbar sind: datenschutz@dpjw.org / ochronadanych@pnwm.org. Die personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundsatzverordnung (EU-DSGVO) erhoben, verarbeitet und genutzt und für eine Frist von fünf Jahren nach Ablauf des Projekts gespeichert.

Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie są m.in. organizatorzy projektu oraz Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam, Niemcy. W PNWM zostało wyznaczonych dwóch inspektorów ochrony danych,
z którymi można skontaktować się w siedzibie Administratora pod następującym adresem: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i przechowywane przez okres pięciu lat od momentu zakończenia projektu.


3. In Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf Auskunft über ihren Inhalt, auf ihre Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerruf der Einwilligung sowie auf Widerspruch gegen ihre Verarbeitung. Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Ihrer Meinung nach gegen geltende Vorschriften verstößt.

W związku z Państwa danymi osobowymi posiadają Państwo prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Die Einwilligung kann mit einer entsprechenden Mitteilung an die E-Mail-Adresse datenschutz@dpjw.org / ochronadanych@pnwm.org widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.


5. Die personenbezogenen Daten werden keiner vollständig automatisierten Verarbeitung unterzogen und zu keiner Profilbildung (Profiling)genutzt.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany ani profilowane.
Informationen des DPJW - Informacje PNWM
Die Zustimmung ist freiwillig und hat keine Auswirkung auf Ihre Teilnahme am Förderprogramm. / Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem udziału w programie dotacyjnym.

Vielen Dank für die Anmeldung Ihres Projekts zum Förderprogramm "Experiment Austausch"!
Dziękujemy za Państwa zgłoszenie projektu do programu wspierania PNWM "Eksperyment Wymiana"!