TRIYOU Online: polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty dla organizatorek i organizatorów trójstronnych wymian młodzieży

Wydarzenie odbędzie się online w dniach 22-24 listopada 2021 r.
Zgłoszenia do 14 listopada (włącznie).

O wynikach naboru poinformujemy najpóźniej 17 listopada br.

 
1 Start 2 Complete
Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem rejestracji, realizacji, rozliczania i sprawdzania warsztatów online PNWM. Brak danych osobowych uniemożliwia udział w warsztacie.

2. Osobą odpowiedzialną za dane osobowe podane w wyżej wymienionych celach jest organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibą pod adresem: Friedhofsgasse 2, 14473 Poczdam i ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa. W PNWM powołano dwóch inspektorów ochrony danych, z którymi można skontaktować się adresami: ochronadanych@pnwm.org.

3. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) w celu:
1) umożliwienia Pani/Panu wzięcie udziału w seminarium internetowym organizowanym przez Administratora, na zasadach określonych w regulaminie, w związku z dokonanym przez Panią/Pana zgłoszeniem, (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO),
2) w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), Przetwarzanie danych będzie odbywało się przez okres pięciu lat od zakończenia projektu.

4. W odniesieniu do swoich danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do informacji o ich treści, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

5. Zgoda może zostać cofnięta poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: / ochronadanych@pnwm.org. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

6. Dane osobowe nie podlegają w pełni zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie są wykorzystywane do profilowania, które mogłoby służyć do podjęcia decyzji wywołującej wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.

7. W związku z korzystaniem z narzędzi służących do obsługi warsztatów online, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Izraela oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie siedzibę mają dostawcy przywołanych narzędzi. W opisanych przypadkach Administrator opiera przekazywanie danych osobowych na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w państwie trzecim oraz na tzw. standardowych klauzulach umownych, wydane przez Komisję Europejską zapewniające bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych. Kopię decyzji oraz standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej.