U mnie i u ciebie: Wymiana młodzieży lokalnie. Zgłoszenie na konkurs o VII Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w konkursie o VII Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży, prosimy o wspólne wypełnienie z Państwa partnerem projektowym niniejszego formularza w jednym języku i o przekonujący opis Państwa pomysłu na polsko-niemiecki projekt młodzieżowy!

Po upłynięciu terminu zgłoszeń - 28 lutego 2021 r. - wybierzemy maks. 15 projektów do udziału w finale konkursu.
O wyniku pierwszego etapu poinformujemy Państwa do 15 marca 2021 r.
Projekty, które nie przejdą do drugiego etapu, mogą się ubiegać o regularne dofinansowanie polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych PNWM.
Partnerstwa, które się zakwalifikują ze swoim projektem do udziału w finale konkursu, zostaną zaproszone do udziału w seminarium wprowadzającym w czerwcu 2021 r. i do złożenia wniosku w trybie konkursowym.

Prosimy o zapoznanie się regulaminem i przebiegiem konkursu:

Regulamin konkursu
Dane osobowe
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem (potwierdzenie, zgłoszenia etc.)
Własna instytucja / organizacja
Jeśli Państwa instytucja / organizacja składała już wnioski o dotację Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, prosimy o podanie numeru identyfikacyjnego:
Instytucja / organizacja partnerska
Sollte Ihre Partnerinstitution/-organisation bereits Antragssteller beim Deutsch-Polnischen Jugendwerk gewesen sein, geben Sie bitte deren Stammnummer an:
[w przypadku trójstronnych projektów]
Jeśli zgłaszają Państwo trójstronny projekt, prosimy podać nazwę, miasto i kraj drugiej instytucji / organizacji partnerskiej:
Szkic projektu
Prosimy opisać polsko-niemieckie (lub trójstronne) spotkanie młodzieży, które Państwo planują zrealizować wspólnie z partnerami. W opisie prosimy uwzględnić temat, przebieg i uczestników oraz kryteria oceny (patrz regulamin konkursu):
Prosimy podać dalsze organizacje, instytucje edukacyjne, kulturalne i społeczne i/lub osoby na terenie gminy lub powiatu, które wspierają Państwa projekt, i opisać formę ich wsparcia. Prosimy zaznaczyć, jeśli współpraca dotychczas jest planowana jedynie z Państwa strony.
Jeśli Państwo mają odpowiedzi na jedno lub wszystkie z powyższych pytań w odrębnym pliku, istnieje możliwość załadowania go poniżej:
Pliki muszą mieć mniej niż 3 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt xls xlsx.
Skąd dowiedziała się Pani/ dowiedział się Pan o konkursie?
Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie jest Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes bądź zgoda, dane będą przetwarzane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu bądź wycofania zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
1) aby umożliwić Pani/Panu wzięcie udziału w Projekcie, dalej „Projekt (w związku z dokonanym przez Panią/Pana zgłoszeniem oraz, w przypadku płatnych wydarzeń, w związku z uiszczoną opłatą), organizowanego przez Administratora, na podstawie zaakceptowanego przez Panią/Pana Regulaminu konkursu „U mnie i u ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie” Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2021-2023 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością Administratora, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym dla takich czynności jak przesyłanie treści marketingowych drogą mailową bądź telefoniczną oraz rozpowszechnianie wizerunku niezbędna jest zgody osoby, której dane dotyczą,
4) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako możliwość dochodzenia lub obrony przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z organizacją Projektu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

5. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływającej.
Dalsze wydarzenia PNWM
Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Państwa udział w konkursie.

Niniejszym zgłaszam ww. instytucje / organizacje i projekt do udziału w konkursie o VII Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży "U mnie i u ciebie. Wymiana Młodzieży lokalnie".

Dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem!