Języki

Zakładanie wniosków zbiorczych

  • Zakładać i/lub wybrać numer decyzji wstępnej

Ważne! Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy w przypadku „Decyzji wstępnej nr” już istnieje numer na rok bieżący. Numer decyzji wstępnej pozwala przyporządkować nowe wnioski lub też usunąć wnioski z danego numeru decyzji wstępnej.

Aby zobaczyć, czy jest już numer, należy kliknąć na strzałkę. Następnie proszę wybrać odpowiedni numer, by mu przyporządkować pojedyncze wnioski.

Wybór numeru decyzji wstępnej

 

Przy przyporządkowywaniu wniosków pojedynczych rozróżniamy trzy przypadki:

 

1. Na liście rozwijalnej jest tylko pozycja „Wszystkie”. Nie ma jeszcze numeru decyzji wstępnej. W tym przypadku proszę zakładać nowy numer klikając na przycisk „nowy” na zakładce „przyporządkowane wnioski”.

Następnie pojawia się okno z prośbą o wpisanie daty wniosku.

Proszę wpisać aktualną datę. Następnie aktywowane zostaną przyciski „przyporządkuj” i „anuluj”.

 

2. Na liście rozwijalnej wybierają Państwo jeden z proponowanych numerów decyzji wstępnych, do którego chcą Państwo przyporządkować wniosek pojedynczy. Jednak nie mają Państwo dostępu do tej funkcji, gdyż oba prawe przyciski „Przyporządkuj” i „Anuluj” są nieaktywne. Trzeba założyć nowy numer decyzji wstępnej, gdyż wniosek zbiorczy pod zaznaczonym numerem został już zamknięty i trwa jego opracowywanie.

 

3. Wybierają Państwo pożądany numer decyzji wstępnej a oba przyciski po prawej stronie są aktywne i pozwalają Państwu przyporządkowywać i anulować wnioski pojedyncze.

Uwaga: Jeśli nie znajdują Państwo określonego numeru decyzji wstępnej, może to być również spowodowane tym, że PNWM wydała już dla tego wniosku wstępną decyzję o dofinansowaniu. Odnośna informacja pojawi się pod przyciskami „Przyporządkuj” i „Anuluj”.

Wniosek zbiorczy – przyporządkowywanie wniosków pojedynczych

Rozwijalna lista „Decyzja wstępna nr” pozwala na wybór innego numeru decyzji wstępnej. Zostanie wówczas wyświetlona odpowiadająca mu tabela pojedynczych wniosków.

Wszystkie: pokazuje zestawienie wszystkich numerów decyzji wstępnych, jednakże w tym widoku nie jest możliwa zmiana przyporządkowania.

 

  • Przyciski „Przyporządkuj” i „Anuluj” wniosek pojedynczy

Aby przyporządkować wniosek pojedynczy do wybranego wniosku zbiorczego, należy kliknąć „Przyporządkuj”, zaznaczyć wniosek (lub kilka wniosków przy pomocy klawisza CTRL i lewego klawisza myszy) w wyświetlonym oknie i zatwierdzić przyciskiem „OK.” (zob. poniższa ilustracja).

Przy pomocy rozwijalnej listy „Widoki” można ograniczyć liczbę wyświetlanych wierszy tabeli, tak by była bardziej przejrzysta. Jest widok dla danych decyzji wstępnej, danych rozliczenia, uwag i widok kompletny.

Przycisk „Przyporządkuj” otwiera wyskakujące okienko z listą pojedynczych wniosków, które nie zostały jeszcze przyporządkowane do żadnego numeru decyzji wstępnej. Wybór wielokrotny jest tu możliwy. W przypadku, gdy tylko jeden wniosek pojedynczy nie został jeszcze przyporządkowany, nie otwiera się wyskakujące okienko, ale wniosek zostaje przyporządkowany automatycznie.

Aby usunąć wniosek pojedynczy z wniosku zbiorczego, należy nacisnąć przycisk „Anuluj”. Usuwa on wszystkie zaznaczone wnioski z aktualnej listy (nie w oknie zilustrowanym powyżej ale w tabeli na szerokość strony). Ten sam efekt daje kliknięcie prawym klawiszem myszy na pozycję tabeli i wybór w menu podręcznym pozycji „Skasuj”.

Funkcje te są dostępne tylko wówczas, gdy dla wybranego numer decyzji wstępnej nie wydano jeszcze wstępnej decyzji o dofinansowaniu.

 

  • Liczba wniosków pojedynczych we wniosku zbiorczym

Te dwie liczby znajdujące się w zakładce u dołu z lewej strony pokazują wnioski przyporządkowane do aktualnie wyświetlanego numeru decyzji wstępnej a odnoszące się do programów realizowanych w Niemczech (D) lub w Polsce (P).

 

  • Pola sum łącznych / „Decyzja wstępna w zaokrągleniu”

Pod tabelami są wyświetlane sumy poszczególnych kolumn aktualnej tabeli.

 

  • Drukowanie zestawienia decyzji wstępnych

Aby wydrukować wniosek zbiorczy z decyzją wstępną, należy nacisnąć przycisk „drukuj wniosek”.

Pojawi się takie okno:

 

Wydruk wniosku lub rozliczenia zbiorczego można posortować według: 

- Numeru projektu PNWM 

- Numeru projektu jednostki centralnej 

- Początku 

- Końca

Po wybraniu kryterium i kliknięciu „sporządź raport” pojawi się dobrze sformatowany formularz, gotowy do wydruku, który się wyśli do PNWM jako załącznik do kopii wniosków pojedynczych.

Wystarczy kliknąć na symbol drukarki, aby wydrukować wniosek zbiorczy.

Tutaj nie można niczego edytować! Proszę zapisać wydrukowany plik (przeformatowany i poniekąd na ekranie). W tym celu należy kliknąć symbol w lewym górnym rogu obok drukarki nowo otwartego okna (JasperViewer).

WAŻNE: Plik należy zapisać w formacie „Single sheet XLS (*.xls)“. W przeciwnym razie nie da się tego pliku zapisać w formie arkusza Excel, otworzyć i edytować.

Proszę zapisać plik w sensownym miejscu. Poprzez zaproponowane menu lub poprzez listę rozwijalną w wierszu „Zapisz w:” mogą Państwo wybrać dowolny katalog.