Języki

Zakładka „Finanse JC”

W zakładce „Finanse JC” odbywa się administrowanie danymi finansowymi gospodarza/gości, którzy są rozliczani przez wniosek zbiorczy. Mają Państwo tutaj wgląd we wszystkie podmioty przypisane Państwa Jednostce Centralnej. By zobaczyć i wypełnić strony finansowe projektu podmiotu, proszę kliknąć na „Finanse JC”.

Obok danych beneficjenta są tu wyświetlane dane właściwej jednostki centralnej

Finanse jednostki centralnej obejmują osiem tabel:Wniosek”, „Wniosek JC”, „Wstępna decyzja finansowa”, „Wstępna decyzja finansowa JC”, „Rozliczenie”, „Rozliczenie JC” oraz „Decyzja ostateczna” i „Decyzja ostateczna JC”, które się znajdują albo w podzakładce „Goście” albo „Gospodarz”.

 


 

1. W tabeli „Wniosek” proszę wpisać wnioskowane kwoty w walucie gospodarza/gości. W zależności od tego, czy Państwa wnioskodawca występuje jako a) gość lub b) gospodarz, zostaną domyślnie zaproponowane a) koszty podróży lub b) koszty programu („projekt”)/pośrednika językowego. Wszystkie dane w tej tabeli powinny odpowiadać faktycznym informacjom przekazanym przez podmiot.

• Podwójnym kliknięciem wybrać potrzebną pozycję finansową (jeśli chcą Państwo podać dodatkowe pozycje finansowe, proszę kliknąć na „Nowy wiersz”).

• W przypadku dofinansowania do pełnej kwoty lub w przypadkach szczególnych można tę pozycję wpisać ręcznie: tylko raz kliknąć na wiersz i pisać.

• Podwójnym kliknięciem wybrać rodzaj zakwaterowania (schronisko, rodziny lub placówkę edukacyjną)

• Podać łączną liczbę uczestników

• Podać liczbę wnioskowanych dni

• Wypełnić pola „inne przychody“ i „planowane wydatki“

Wskazówka: Wpisując dane finansowe proszę zwrócić uwagę na to, że pierwszy wiersz tabeli „Wniosek” jest już wstępnie wypełniony. Dlatego też ewentualnie można zmienić jego treść.

 

2. Kliknięcie na pole „akceptuj wniosek” w tabeli „Wniosek JC” skutkuje automatycznym przeniesieniem pozycji finansowych z wniosku na stronę finansową jednostki centralnej. Mogą Państwo w tym polu zmieniać i korygować poszczególne pozycje (np. liczbę dni). W tym miejscu mogą Państwo dokonać cięć odnośnie do liczby uczestników i dni programu oraz ew. wysokości dotacji zgodnie ze wskazówkami dla jednostek centralnych.

 

3. Po kliknięciu na pole „wnioskuj” zmienione pozycje zostaną zapisane i przekazane do PNWM w celu wydania wstępnej decyzji finansowej. Nie oznacza to jednak złożenia wniosku zbiorczego! Aby PNWM opracowała Państwa wniosek pojedynczy, musi on zostać złożony w ramach wniosku zbiorczego (zob. niżej).

Wniosek pojedynczy – Finase JC – Gospodarz

 

Jednostkom centralnym wolno wprowadzać do tabel finansowych tylko kompletne dane. Dlatego zawsze jest zaznaczona ta opcja (zob. pośrodku w górnej części ilustracji). Kwoty są przejmowane do odpowiednich kolumn wniosku zbiorczego.

W tej zakładce „Notatki” mogą być czytane i edytowane zarówno przez użytkowników z jednostek centralnych jak też przez PNWM.