Języki

Nadawanie projektowi numeru

Znajdą się Państwo automatycznie w zakładce „Dane wniosku”. Zawiera ona podstawowe dane programu, gospodarza, gości, uczestników i charakterystykę projektu.

W sekcji „Numer projektu“ najpierw określają Państwo prefiks. W menu kontekstowym mają Państwo do wyboru:

D dla projektów leżących w gestii jednostki centralnej prowadzącej pozaszkolną wymianę młodzieży. Przynajmniej jedna strona wniosku będzie załatwiana bezpośrednio w poczdamskim biurze PNWM.

P dla projektów leżących w gestii jednostki centralnej prowadzącej szkolną wymianę młodzieży. Strona wniosku będzie załatwiana bezpośrednio w warszawskim biurze PNWM.

Z dla projektów, które po obu stronach będą opracowywane przez jednostki centralne.

Numer który następuje po prefiksie jest nadawany automatycznie, przy czym projekty wymiany szkolnej otrzymują numery od 10000 do 49999. Projekty pozaszkolnej wymiany młodzieży otrzymują numery od 50000 do 89999.

Następnie proszę wpisać datę wpływu wniosku do biura (data stempla pocztowego). Jeśli w tym polu została już wpisana wcześniejsza data, proszę jej nie korygować.

Proszę przepisać z wniosku tytuł programu. Jeśli program nie ma tytułu, proszę w tym polu określić charakter spotkania (np. partnerstwo miast, praktyki itd.) lub wpisać hasła odnoszące się do treści programu.