Języki

Tabele z funkcją filtrowania

 Ta funkcjonalność pozwala szybko wyświetlić pożądane informacje. Technicznie odbywa się to w ten sposób, że następuje ograniczenie wyświetlanych informacji w oparciu o kryteria wybrane przez użytkownika.

Ponad mającym szare tło nagłówkiem tabeli widoczny jest wiersz filtrowania. Każde pole tego wiersza odnosi się do znajdującej się pod nim kolumny. W tym polu należy wprowadzić kryterium, według którego nastąpi przeszukanie należącej do niego kolumny. Jeżeli pozycja z listy spełnia kryterium filtrowania, wyświetlany jest cały rekord danych (cały wiersz). Puste pole w wierszu filtrowania sygnalizuje, że należąca do niego kolumna nie podlega filtrowaniu.

Tabela z funkcją filtrowania

Możliwość filtrowania tabeli zależy od rodzaju danych wyświetlanych w kolumnach, które mają zostać przefiltrowane.

Zasadniczo rozróżnia się:

liczby

daty

listy

wartości TAK/NIE i

swobodny teks (dowolne znaki).

 


 

  •  Kryteria filtrowania warunkowego

Do kolumn zawierających liczby, daty i swobodne teksty można stosować kryteria filtrowania warunkowego, tzn. kryterium wyszukiwania nie musi być jedna konkretna wartość, ale również przedziały liczbowe lub czasowe.

Mają one następującą budowę:

Typ wartości Opcje filtrów warunkowych
Przykład
Liczby

LICZBA<LICZBA

LICZBA>LICZBA

>LICZBA

<LICZBA

35<120 dla "35 do 120 włącznie"

120>35 dla "malejąca 120 do 35"

>24114 dla "od 24114 w górę"

<19053 dla "od 0 do 19053"

Daty

DATA<DATA

Data ma następującą strukturę:

[d]d. [M]M.rrrr

1.09.2010<20.10.2010 lub

01.09.2010<20.10.2010

swobodne teksty
TEKST<TEKST DJ18500500<DJ18501999 lub Aachen<Bamberg

 

Możliwe jest również wprowadzenie kryterium niewarunkowego. Odpowiada to filtrowaniu wg identycznych danych (wyszukiwanie dokładne). W przypadku swobodnego tekstu istnieje ponadto możliwość zastosowania w kryterium filtrowania znaków specjalnych „?” i „*”. Pytajnik oznacza w tym wypadku dowolny znak, natomiast gwiazdka dowolny ciąg znaków. Domyślnie te kryteria są wyświetlane w postaci dwóch gwiazdek „**”, między którymi znajduje się kursor. Dla wyszukiwania w tekście swobodnym wielkość liter nie ma znaczenia.

W przypadku list i wartości TAK/NIE użytkownik otrzymuje do wyboru tylko dopuszczalne opcje (w menu rozwijalnym) i filtrowanie warunkowe nie jest możliwe.

 

  • Zaznaczanie błędnych danych

Niedopuszczalne dane są zaznaczane kolorem sygnalizującym błąd; można je następnie skorygować. Dopóki wpis jest błędny, kryterium pozostaje nieskuteczne.

  • Filtrowanie w kilku kolumnach

Możliwe jest filtrowanie w kilku kolumnach równocześnie. W takich przypadkach wyświetlane są tylko te wiersze, które spełniają wszystkie kryteria.

 

  • Sposób filtrowania

Zasadniczo filtrowania należy używać w następujący sposób:

1. zaznaczenie pola filtrowania danej kolumny,

2. wprowadzenie kryterium i

3. aktualizacja wyświetlanych danych.

Kolumnę można zaznaczyć za pomocą myszy lub klawiatury. W przypadku myszy trzeba kliknąć na wybrane pole. W przypadku klawiatury należy zaznaczyć dane pole (posługując się klawiszami kursora, TAB, SHIFT-TAB, HOME, END itd) i wejść w tryb edycji. Można to zrobić niemal każdym klawiszem poza klawiszami sterowania służącymi do przechodzenia między polami (klawisze kursora, TAB itd.).

Teraz można wprowadzić wzgl. wybrać kryterium. W przypadku list i wartości TAK/NIE otwiera się okienko wyboru zawierające wszystkie dostępne opcje (w okienku wyboru można się poruszać za pomocą klawiszy kursorów, PGUP, PGDN, HOME i END).

Kiedy filtr zostanie już odpowiednio wprowadzony, wybór można potwierdzić klawiszami TAB lub ENTER.

Jeśli wyszukiwanie zostanie uruchomione klawiszem ENTER, dane zostaną przefiltrowane przy użyciu kryterium wprowadzonego jako ostatnie, a wszystkie pozostałe kryteria ulegną wykasowaniu. Jeśli filtrowanie zostanie uruchomione klawiszem TAB, w wynikach zostaną wyświetlone tylko te pozycje listy, które spełniają wszystkie kryteria. Wprowadzanie kryteriów można też zakończyć myszą poprzez wybór innego pola w wierszu filtrowania (ma to taki sam skutek jak użycie klawisza TAB).

Proces wprowadzania kryterium można przerwać klawiszem ESC. W tym wypadku zostanie przywrócona pierwotna wartość pola, natomiast pozostałe kryteria nie zostaną wykasowane.

  • Sortowanie i ukrywanie kolumn

W większości tabeli z funkcją filtrowania istnieje również możliwość sortowania kolumn. By zmienić kolejność kolumn, wystarczy przeciągnąć myszą nagłówek kolumny w prawo lub lewo. W tabelach przeglądowych nowe ustawienie zostanie zapisane dla danego użytkownika (zob. Ustawienia użytkownika).

Dzięki funkcji ukrywania kolumn można ukryć te kolumny, które są w danej chwili niepotrzebne, by uzyskać więcej miejsca na wyświetlenie innych kolumn. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wiersz nagłówka. Zostanie wyświetlone menu podręczne, w którym można poprzez kliknięcie odpowiednio zaznaczyć lub odznaczyć kolumny, które będą wyświetlane.

 

  • Przypadek szczególny: kolumna „rok budżetowy”

Kolumna „rok budżetowy” nie zawiera w tej aplikacji pól liczbowych. Tabele (wnioski pojedyncze i zbiorcze) z tą kolumną zawierają jedynie projekty przyporządkowane do wyświetlanego roku budżetowego. Jeśli potrzebują Państwo danych z innego okresu, mogą je Państwo załadować, wprowadzając inny rok budżetowy. Te tabele służą do tego, by każdorazowo wyświetlać wszystkie wnioski jednego wybranego roku budżetowego. Kryterium jest 4-cyfrowa liczba oznaczająca rok. W tym wypadku nie można stosować filtrowania warunkowego. Proszę zwracać uwagę na to, by nigdy nie usuwać tej kolumny z obszaru wyświetlania.