Języki

Pasek menu

Ustawienia użytkownika

Wprowadzone zmiany ustawień tabel przeglądowych (Tabelami przeglądowymi są tabele widoczne w głównym oknie Oprogramowania. Należą do nich tabele modułów Podmiot, Wnioski pojedyncze, Jednostki centralne, Wniosek zbiorczy.) np. szerokości, kryteriów sortowania i widoczności kolumn są zapisywane indywidualnie dla każdego użytkownika. Następuje to automatycznie podczas zamykania aplikacji. Zapisane ustawienia zostaną załadowane automatycznie przy kolejnym otwarciu aplikacji.

Pasek menu

W oknie aplikacji z lewej strony u góry znajduje się pasek menu zawierający dwa menu: „menu” i „okno”.

 


 

MENU:

  • Zmiana języka

Punkt menu „zmiana języka” służy do przełączania języka z polskiego na niemiecki i odwrotnie.

  •  Wyloguj

Wybranie tej opcji skutkuje wylogowaniem użytkownika z oprogramowania. Otwarte okna zostaną zamknięte i ewentualnie na żądanie zapisane. Pojawi się nowe okno logowania.

  • Zakończ

Ten punkt menu zamyka Oprogramowanie. Jeśli były otwarte jakieś niezapisane moduły, zostanie wyświetlone pytanie, czy należy je zapisać.